//A ESCOLA AUSTRÍACA E BITCOIN: PRIMEIRA PARTE. MENGER VS BITCOIN – Ignacio Almará

A ESCUELA AUSTRIACA E BITCOIN: PRIMEIRA PARTE. MENGER VS BITCOIN

 

    – Ignacio Almará –  

 

 

  O Bitcoin supón para moitos a esperanza dunha nova moeda independente dos gobernos, que traspase todas as fronteiras e sirva como medio de intercambio universal na rede. Desde o seu nacemento en 2009, tralo famoso paper de Satoshi Nakamoto,[i] o seu prezo e o seu uso non fixeron máis que crecer. En outubro de 2017 alcanzouse a cotización de 5,600 dólares e os usuarios de Blockchain Wallet chegaron a 17 millóns en xullo. Cada vez é máis a xente que adquire Bitcoins e cada vez son máis os negocios que aceptan pagos a través da moeda virtual.

  Esta rompedora moeda é vista como un cambio no paradigma monetario xa que non seguiu o proceso tradicional de aparición das moedas, as cales primeiro son bens comerciais de uso directo. Moitos interpretaron este atributo de Bitcoin como unha ameaza ás teorías austríacas sobre a orixe da moeda. Con todo, moitas das críticas baséanse en interpretacións erróneas das teorías de Menger e von Mises, como explica o Profesor Walter Block en Bitcoin, the regression theorem and the emergence of a new medium of exchange.

  Nos próximos dous artigos analizaremos si estas teorías sobre a orixe do diñeiro quedan refutadas trala aparición do Bitcoin. Neste artigo comezaremos por dar a definición de diñeiro que utilizaremos ao longo da análise, posteriormente expoñeremos a teoría de Carl Menger sobre a aparición do diñeiro e veremos si o Bitcoin refuta dalgunha forma esta teoría.

  No segundo artigo comezaremos por expoñer a teoría regresiva de Ludwig von Mises, máis tarde expoñeremos as súas críticas máis soadas baseadas na aparición do Bitcoin e veremos si son válidas ou non e por que.

  Desta forma poderemos analizar as dúas teorías austríacas máis relevantes sobre a orixe do diñeiro e ver si poden ser refutadas pola aparición do Bitcoin. Cabo dicir que ambas teorías austríacas son complementarias, sendo de feito a de Menger unha base para a teoría miseana.

  Diñeiro: a súa definición, e orixe segundo Menger.

  A definición de diñeiro é a dun medio de intercambio indirecto xeralmente aceptado. Ao falar de diñeiro referímonos exclusivamente a un ben que se utiliza para cambiar por outro ben, non é por definición unha ferramenta de contabilidade nin unha forma de rexistrar pagos, iso son características que xorden en base á natureza do diñeiro.

  Un medio de intercambio indirecto é un ben que non se destina a uso directo, senón que se adquire co fin de intercambialo por outro ben no futuro. Para ilustrar isto imaxinemos por un momento que A acode un día ao mercado e desexa obter unha vaca. Para poder acceder á vaca só ten un saco de arroz, o cal valora menos que a vaca que quere adquirir. Por outra banda, ese día, o único que ofrece unha vaca é B, pero B non quere intercambiar a súa vaca por un saco de arroz dado que o valora menos que a vaca, senón que desexa intercambiala por un espello. Doutra banda, C está disposto a intercambiar un espello por un saco de arroz. A dáse conta de que B quere un espello e C o saco de arroz. Tras isto, A intercambia o seu saco de arroz polo espello de C e posteriormente intercambia ese mesmo espello pola vaca de B. O espello é entón para A un medio de intercambio indirecto xa que non o adquire co fin de utilizalo de forma directa, senón que o adquire co fin de volver intercambialo por algo que si vai utilizar de forma directa. Desta forma A chegou ao seu obxectivo a través dun paso intermedio.

  Con todo, isto non converte ao espello en diñeiro. Para entender o que é o diñeiro podemos recorrer á explicación dada por Carl Menger no Método das Ciencias Sociais.

  Con anterioridade á aparición do diñeiro os intercambios producíanse a través do troque, conformando o que se chama un intercambio directo. O troque consiste en que se intercambian bens sen o obxecto ulterior de volvelos a intercambiar, é dicir intercámbianse dous bens para consumir ou producir. Con todo, este tipo de intercambio comprende un problema que dificulta e ralentiza a satisfacción das necesidades de todos os individuos e leste é o da dobre coincidencia de necesidades.

  Isto prodúcese porque ao levar algo ao mercado que nós queremos vender, non só debemos atopar a alguén que o queira comprar, senón que ese alguén ademais debe ter aquilo que nós queremos adquirir. Si isto non sucede, só con moita sorte, moito traballo e moito tempo poderemos seguir o exemplo de A, que conseguiu un paso intermedio. Con todo, os individuos no seu actuar poden comezar a darse conta de que hai unhas mercancías amplamente demandadas ou como o expón Menger:

Para evitar este inconveniente, tan prexudicial para o intercambio, existía xa naquela situación un medio moi eficaz. Todos podían observar que, para certas mercancías, é dicir para aquelas que respondían a unha necesidade moi estendida, existía no mercado unha demanda maior que para as demais.[ii]

  Isto fai que para alguén que acode ao mercado con esa mercancía sexa máis fácil chegar a intercambiala por unha que realmente si desexa, xa que a demanda da mercancía que leva ao mercado está moi xeneralizada. Ademais, isto supón que un individuo tenderá a cambiar as mercancías que leva por esa que é tan demandada xa que sabe que é moito máis probable que un posterior comprador acepte esa mercancía e que a cambio lle da mercancía que vai utilizar de forma directa.

  Estas mercancías teñen o que se denomina unha gran comerciabilidade, isto é, que é moi fácil vendelas e son esas mesmas mercancías as que tenderán a converterse en diñeiro xustamente por esa gran demanda xeneralizada.

  Este proceso xérase pola acción dos individuos, os cales deben primeiro darse conta de que existe unha gran demanda no mercado para esas mercancías e posteriormente procederán a utilizalas de forma regular para poder adquirir os bens que utilizarán de forma directa. É dicir, o proceso de xénese dunha moeda ten como motor principal a función empresarial duns poucos ao principio e posteriormente de todos os integrantes da comunidade que interveñan nos intercambios.[iii]

  O diñeiro nace como o resultado da acción humana, pero non é froito do designio humano, é dicir non se establece con anterioridade á súa orixe que será o diñeiro, cal a mercancía utilizada nin cal será o tipo de cambio. É un proceso de orde espontánea que xorde pola achega individual de información subxectiva e non articulable de gran cantidade de suxeitos actuantes.

  Si os espellos do exemplo gozan desa calidade de ser moi demandados na comunidade e xa que logo altamente comerciables comezarase a xeneralizar o seu uso como medio de intercambio indirecto e tenderá a converterse na moeda desa rexión imaxinaria.

  Queda xa que logo claramente exposta a natureza do diñeiro e así a súa definición, a dun medio de intercambio indirecto xeralmente aceptado.

  O diñeiro, como podemos intuír tras esta breve explicación, teoricamente pode ser calquera mercancía, aínda que existan unha serie de criterios técnicos que fan máis probable que sexan unas que outras. É por iso polo que a través da historia utilizáronse conchas en África, puntas de frecha en Xapón, sal en Europa ou cigarros nos campos de concentración e os modernos cárceres. Con todo, tamén se utilizaron outros medios como diñeiro, por exemplo os recibos bancarios de depósito, é dicir, certificados de que un individuo dispón dunha cantidade de diñeiro depositada nun banco[iv] ou por exemplo o diñeiro fiat utilizado hoxe en día, o cal é imposto polo goberno.

  Bitcoin e o problema sobre a orixe do diñeiro.

  Nos últimos anos estamos asistindo ao nacemento dunha nova moeda potencial a cal é Bitcoin.[v]

  Bitcoin é unha moeda virtual que se utiliza para o intercambio na rede. Foi creada especialmente con ese propósito. Os bitcoins obtéñense como resultado da actividade ?mineira? a cal baséase en engadir rexistros de transacción a un libro de rexistros público ou cadea de bloques (blockchain). Este libro público de rexistro serve para confirmar ao resto da comunidade que se produciu unha transacción. Unha vez que se confirma engádese unha nova entrada ao rexistro (ou bloque á cadea de bloques) A minería ten como obxecto chegar a un consenso sobre si as transaccións son válidas, para confirmalo fai falta un esforzo informático co fin de resolver complexos problemas matemáticos. A cambio o mineiro, obtén bitcoins.

  Bitcoin ten moitas calidades monetarias como, por exemplo, que a súa oferta está limitada a 21 millóns de unidades, non sofre desgastar, ten custos de transacción moi baixos, non pode ser falsificada, é apolítica e non ten límites internacionais ademais de carecer de peso e ser xa que logo moi fácil de transportar. Por outra banda, depende da existencia da conexión á rede e, por suposto, de fontes de enerxía eléctrica, a diferenza doutras moedas. Todas estas calidades fan que se evite a necesidade de almacenar o diñeiro en bancos comerciais, non habería necesidade de substitutos monetarios como os certificados de depósito e non se poderían producir medios fiduciarios.[vi]

  Aínda que si ten calidades non monetarias como a eliminación de intermediarios ou o que se chama smart property, o cal significa que un título de propiedade está contido dentro da cadea de bloques, o bitcoin non é un ben de uso directo en si mesmo, é única e exclusivamente un medio de intercambio indirecto desde a súa xénese.

  O gran problema con Bitcoin e a teoría de Menger parece ser que, segundo este último, a moeda debe orixinarse primeiro como mercancía que é intercambiada no mercado. Bitcoin foi deseñada desde un primeiro momento como unha moeda virtual, sen ser un ben comercial de uso directo anteriormente, polo tanto, ao parecer, refuta a teoría de Menger.

  Con todo, cando Menger desenvolve a súa teoría sobre a orixe do diñeiro, a cal non é unha teoría praxeolóxica senón histórica e empírica, non se refire ao nacemento dunha moeda concreta nin de cada unha das moedas, refírese ao nacemento do diñeiro como institución, o cal efectivamente nace dun período de troque anterior. Debe haber un momento no que naza o diñeiro desde un estado anterior, e Menger sostén que o xeito máis orixinario e probable foi a través dun proceso espontáneo de mercado no que os individuos que intercambiaban fosen adquirindo bens que eran comunmente valorados co fin de chegar dunha forma máis rápida e eficiente a satisfacer as súas necesidades.

  Non especifica nada sobre unha moeda en concreto ou sobre unha mercancía en concreto, refírese exclusivamente á moeda como institución. O diñeiro é unha orde de orixe espontánea.

  Xa que logo, Bitcoin non refuta a teoría de Menger xa que non é a orixe da institución diñeiro. O diñeiro xa existía desde moito antes da aparición de Bitcoin. Bitcoin é unha moeda máis como o é o euro.

  Con todo, si que hai outra teoría austríaca que a priori podería ser refutada pola aparición do Bitcoin e esta é a teoría regresiva do diñeiro de Ludwig von Mises. Supoñerá a aparición dun medio de intercambio indirecto sen previo valor de uso directo o fin da teoría de Mises?

  Tras establecer a definición de diñeiro, expoñer a teoría de Menger e explicar por que a orixe de Bitcoin non refuta a teoría da orixe do diñeiro de Menger podemos proceder a analizar as críticas realizadas á teoría regresiva do diñeiro de Ludwig von Mises, o cal farase no próximo artigo desta serie.

 

 

 

 

 

Bibliografía.

Mises, Ludwig von. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

—–(1997). La Teoría del Dinero y el Crédito. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, Murray N. (2011). El Hombre, La Economía y El Estado Volumen I. Madrid: Unión Editorial.

Block, Walter y Laura Davidson. (2015) “Bitcoin, The Regression Theorem, and the Emergence of a new Medium of Exchange”. Disponible en: https://mises.org/system/tdf/Bitcoin%20the%20Regression%20Theorem%20and%20the%20Emergence%20of%20a%20New%20Medium%20of%20Exchange.pdf?file=1&type=document

[i] Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 2009. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  

Para una explicación sobre la actualidad de Bitcoin desde una perspectiva austríaca ver: The economics of Bitcoin por Malavika Nair Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DMoTSJjPCkQ

[ii] Carl Menger, El Método de las Ciencias Sociales (Madrid: Unión Editorial, 2006), p. 230

[iii] Carl Menger, El Metodo de las Ciencias Sociales, p. 232

[iv] Esto sería estrictamente un sustituto monetario ya que está respaldado en dinero.

[v] Ya que no es el medio de intercambio generalizado en la sociedad, aunque hay comunidades donde sí lo es como por ejemplo el mercado de la Deep web.

[vi] Según la definición de Ludwig von Mises: “Cuando las reservas retenidas por el deudor para respaldar los sustitutos monetarios por él emitidos son de cuantía inferior al valor total de dichos sustitutos, denominamos medios fiduciarios, a aquel exceso que sobrepasa la cuantía de las reservas”. Ludwig von Mises, La Acción Humana, p. 519

 

2017-11-10T23:28:12+02:00

Leave a Reply